Fókuszolási és Szupervíziós Felnőttképzési Központ


Minőségpolitikai nyilatkozat 2013

A Tranzit F&S Kft. minőség iránti elkötelezettsége

A Tranzit F&S Kft. tevékenysége során - az elmúlt évekhez hasonlóan - elsősorban a jogkövető magatartást és a minőségi munkavégzést tekinti meghatározónak.
Mindennek kialakításához, megtartásához és fejlesztéséhez az alábbi elveket vesszük alapul:
● Felnőttképzési és szolgáltatási tevékenységeink során megfelelünk a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, kialakítjuk és fenntartjuk intézményünk és programjaink minősítettségét (akkreditáció).
● Elkötelezettek vagyunk
    - a minőség folyamatos fenntartásáért és fejlesztéséért
    - a partnerközpontú működés iránt
    - a személyiség fejlesztését segítő korszerű ismeretek, eljárások és módszerek oktatásáért
    - a minőségirányítással kapcsolatos elvárásoknak való megfelelésért
    - a tevékenységeinknek a törvényekkel, rendeletekkel, hatósági előírásokkal, a hazai és nemzetközi szabványokkal, valamint egyéb előírásokkal való         összehangolásáért.
● Fontosnak tartjuk az erőforrások hatékony és gazdaságos működtetését.
● Felelősséget vállalunk önmagunk, egymás és a szolgáltatásainkat igénybe vevők fejlődéséért, a Tranzit F&S Kft. értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt és/vagy ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért.
● Kiemelten kezeljük a partneri együttműködést, amely során hangsúlyosan figyeljük partnereink jelzéseit és készek vagyunk a jelentkező problémák megoldására.
● Céljaink elérése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a Tranzit F&S Kft. működését, mérjük, értékeljük és visszacsatoljuk a partnerek elégedettségét, elégedetlenségét, elvárásait.
● Évente felülvizsgáljuk minőségirányítási rendszerünket, a szükséges módosítások, korrekciókat elvégezzük.

A Képzési Központ általános minőségirányítási irányelvei
• A képzésben résztvevők ismereteinek, készségeinek és szakmai személyiségének minőségi fejlesztését, szükségesnek tartjuk a képzésben résztvevők személyes életcéljaihoz és kompetenciáihoz igazítva fejleszteni, megfeleltetve a társadalmi és gazdasági környezet aktuális igényeinek és szabályozásának, elsődlegesen hazai viszonylatban, de egyben EU-s kitekintéssel.
• Valamennyi tevékenységünket a partnerközpontúság, a munkatársak bevonása és a folyamatos fejlesztés filozófiája mentén működtetjük.
• A képzési tervben foglalt szakmai követelmények a lehető legmagasabb színvonalon kívánjuk teljesíteni. Ezen cél teljesüléséről az éves partneri elégedettségmérés eredményeinek elemzéséből győződünk meg.
• Elkötelezettek vagyunk a képzések szakmai követelményének teljesítésében, összhangban a minőségirányítási rendszerrel, valamint a szakmai munka, folyamatos fejlesztése iránt.
• Minden rendelkezésünkre álló eszközzel biztosítjuk a minőségirányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését, amely így hatékony eszköz – a változó igényeknek, a piaci követelményeknek és a fejlődő gazdaság kihívásainak - minél magasabb szinten való megfelelési törekvéseinkben.
• Általános irányelvnek tekintjük a Képzési Központ munkatársai tájékozottságának és szakismereteinek, a képzési piac versenyének megfelelő naprakész fejlesztését (belső képzések, kollegiális konzultációk, külső továbbképzéseken való részvétel motiválása).
• Arra törekszünk, hogy szakmai és üzleti partnereinkkel kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat építsünk ki és meglévő kapcsolatainkat megfelelően ápoljuk.
• Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy intézményünkben a munkatársak és szakmai (szerződéses alvállalkozói) partnerek együttműködve, egymás iránt érzett felelősségtudattal és a Képző Központ minőségpolitikájának betartásával, nagy figyelemmel végezzék munkájukat.
• Törekszünk az intézet életének és munkájának minden területén a folyamatos fejlődésre.

Az általános irányelvek figyelembevételével kitűzött minőségügyi céljainkat dokumentáljuk.

Kiemelt céljaink 2013. évben
• Képzési színtér bővítése (visszakapcsolódás a felsőoktatáshoz, profit szektor megcélzása)
• Látássérületek társadalmi integrációjának segítése
• Reszocializácós folyamatok előmozdítása képzések által
• E-learning rendszer teljes körű használata
• Honlap aktualizálása, fejlesztése
• Egyéb, internetes kommunikációs csatornákon való megjelenés

Képzéseink minőségének folyamatos biztosítása érdekében
• A Képző Központ által meghatározott képzési követelmények elsődleges célja a vevő megelégedettségének elnyerése azáltal, hogy a tervezéstől a képzésen át a sikeres program befejezéséig, minden fázisban biztosítsa a képzés és szolgáltatás magas színvonalát.
• A Képző Központ által meghatározott követelmények teljesülése érdekében folyamatosan fejlesztjük képzési módszereinket és a képzés során megszerzett tudás megőrzését és alkalmazását segítő eszközeinket. Minderre alapozva sokféle lehetőséget adunk arra, hogy résztvevőink igényének és tehetségének megfelelően a legmagasabb szinten kamatoztassák és önállóan is fejleszthessék megszerzett tudásukat.
• Intézményünk a kis létszámú belső munkatársi csoport mellett egy tág, és magas szakmai kvalifikációval bíró szakmai partneri (alvállalkozói) kör összefogásával és a velük folyó összehangolt együttműködésre fordított kiemelt figyelemmel biztosítja vállalt feladatainak magas szakmai színvonalon történő megvalósítását.
• A tárgyi feltételek biztosítását a kis létszámú (kilenc főt meg nem haladó) csoportok esetében székhelyének otthonos feltételei nyújtják, míg nagyobb létszámú csoportok számára professzionális környezeti hátteret biztosítanak szerződéses intézményi partnereink.
A szolgáltatásaink teljesítésébe bevont minden munkatársunk kötelessége hozzájárulni a Tranzit F&S Kft. jó hírnevének megszilárdításához és terjesztéséhez.

Budapest, 2013. január 4.

Székelyné Kováts Eszter
Ügyvezető
Tranzit F&S Kft.